← Trang chủ

[Wiki] Hàm Kiểm Tra số nguyên tố trong C/C++

Số nguyên tố:

 • Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ngoài ra nó không chia hết cho bất cứ số nào khác. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố. - Theo wiki
 • Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.
 • Cấu trúc ở dạng C:

int soNguyenTo(int soA)
{
  if (soA < 2)  
    return 0;

  for (int i = 2; i <= sqrt((float)soA); i ++)
  {
    if (soA%i==0)
    {
      return 0;
    }
  }
  return 1;
}
 • Định nghĩa : Do người dùng tự tạo. Có thể có nhiều cách để tối ưu.
  Ví dụ : Hãy kiểm tra xem số bạn nhập có phải là 1 số nguyên tố hay không ?

 • Code minh hoạ C++

#include <iostream>
using namespace std;
bool soNguyenTo(int);
bool soNguyenTo(int soA) // hàm bool trả về true/false
{
	if (soA < 2) // Nếu số A nhỏ hơn 2
	{
		return false;// trả về false
	}
	else if (soA>2)// Nếu số A lớn hơn 2
	{
		if (soA % 2 == 0) // Xét xem A có chia hết cho 2 không?
		{
			return false;// Nếu chia hết, return false.
		}
		for (int i = 3; i < sqrt((float)soA); i += 2) // xét từ 3 đến căn bậc 2 của số A
		{
			if (soA%i == 0) // nếu A chia hết cho một số nào đó trong đoạn này
			{
				return false;// trả về kết quả sai
			}
		}
	}
	return true;// sau tất cả các chỗ trên, nó mà không sai thì cuối cùng nó đúng :3
}
int main(int argc, char ** argv)
{
	int n; // khai bao so kiem tra la so nguyen
	cout << "Nhap so can kiem tra?!" << endl;
	cin >> n; // nhap vao so nguyen tu ban phim
	if (soNguyenTo(n) == true)
	{
		cout << "So " << n << " la so nguyen to!!!!";
	}
	else
	{
		cout << "So " << n << " khong phai nguyen to!!!!";
	}
	system("pause");
	return 0;
}
 • Hình minh họa:

Tác giả

Honey_moon

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic