← Trang chủ

[Wiki] Cách làm tròn số thực trong C++

Trên FB có một bạn hỏi: "trong C++ làm tròn số thập phân như thế nào? Như 1.23456789 làm tròn 2 số là 1.24.

#include <iostream>
#include <math.h>

int main()
{
    double val = 1.23456789;
    std::cout << ceilf(val * 100) / 100 << std::endl; /* 1.24 - lam tron len*/
    std::cout << roundf(val * 100) / 100 << std::endl; /* 1.23 - lam tron gan nhat*/
    std::cout << floorf(val * 100) / 100 << std::endl; /* 1.23 - lam tron xuong*/
    return 0;
}

Editor are welcome smile

Tác giả

ltd

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic