← Trang chủ

[Wiki] Cách ghi file trong C++

Cách ghi file cực kỳ đơn giản trong C++.

 • Để khi nội dung vào file nằm chung thư mục với code, ta làm như sau:

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main ()
{
  ofstream myfile;
  myfile.open ("ltd.txt");
  myfile << "DayNhauHoc.Com\n";
  myfile.close();
  return 0;
}
 • Để ghi một file có đường dẫn cụ thể, ta làm như sau:

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main ()
{
  ofstream myfile;
  myfile.open ("C:\\Users\\dat\\Desktop\\ltd.txt");
  myfile << "DayNhauHoc.Com\n";
  myfile.close();
  return 0;
}
 • Để ghi một số vào file, ta làm như sau

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main ()
{
  ofstream myfile;
  myfile.open ("C:\\Users\\dat\\Desktop\\ltd.txt");
  myfile << "DayNhauHoc.Com\n";
  myfile << "so " << 1 << endl;
  myfile.close();
  return 0;
}

Tác giả

ltd

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic