← Trang chủ

[Wiki] Các hàm xử lý chuỗi thông dụng trong C/C++

Mình xin thảo luận về công dụng của các hàm thường sử dụng trong chuỗi:

Chú ý khi sử dụng các hàm này ta phải khai báo thư viện #include "string.h"

1.Hàm strcpy:

 • Công dụng: sao chép chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

 • Cấu trúc:

  char*strcpy(char *dich, char *nguon);

Có nghĩa là khi ta nhập vào một dãy các kí tự ở chuỗi nguồn thì nó sẽ sao chép tất cả các kí tự vừa nhập vào cái chuỗi đích.

 • ví dụ như sau:

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
  char A[255],B[255];
  printf("Nhap chuoi: ");
  gets(A);
  strcpy(B,A);
  printf("Chuoi dich: ");
  puts(B);
  getch();
  return 0;
}

Chương trình trên khi ta nhập vào mảng A một dãy các kí tự là "abc" thì khi gap hàm strcpy(B,A); thì nó sẽ copy 3 kí tự "abc" từ mảng A vào mảng B.

Nếu chúng ta muốn copy n kí tự từ chuỗi nguồn vào chuỗi đích ta dùng hàm sau:

2.Hàm strncpy:

 • Công dụng: sao chép n kí tự đầu tiên của chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

 • Cấu trúc:

char *strncpy(char *dich, char *nguon,int n);

3.Hàm strlen:

 • Công dụng :cho biết độ dài của chuỗi s

 • Cấu trúc:

int strlen(char *s)
 • Ví dụ: Sử dụng hàm strlen xác định độ dài một chuỗi nhập từ bàn phím.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
  char Chuoi[255];
  int Dodai;
  printf("Nhap chuoi: ");
  gets(Chuoi);
  Dodai = strlen(Chuoi);
  printf("Chuoi vua nhap:");
  puts(Chuoi);
  printf("Co do_dai
      %d",Dodai);
  getch();
  return 0;
}

4.Hàm strcat:

 • Công dụng: ghép chuỗi nguồn vào sau chuỗi đích.

 • Cấu trúc:

char *strcat(char *dich,char *nguon)
 • Ví dụ: Nhập vào họ lót và tên của một người, sau đó in cả họ và tên của họ lên màn hình.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
  char HoLot[30], Ten[12];
  printf("Nhap Ho Lot: ");
  gets(HoLot);
  printf("Nhap Ten: ");
  gets(Ten);
  strcat(HoLot,Ten); /* Ghep Ten vao HoLot*/
  printf("Ho ten la: ");
  puts(HoLot);
  getch();
  return 0;
}

5.Hàm strncat:

 • Công dụng: ghép n kí tự đầu tiên của chuỗi vào sau chuỗi đích

 • Cấu trúc:

char *strncat(char *dich,char *nguon,int n);

6.Hàm strcmp:

 • Công dụng: so sánh 2 chuỗi s1 và s2

 • Cấu trúc:

int strcmp(char *s1,char *s2);

Hàm sẽ trả về 1 trong các giá trị sau:

 • Giá trị âm
  nếu chuỗi s1 nhỏ hơn chuỗi s2

 • Giá trị 0 nếu
  hai chuỗi bằng nhau

 • Giá trị dương nếu chuỗi s1 lớn hơn chuỗi s2

Ví dụ:

char *chu1 = "aaa", *chu2= "bbb", *chu3 = "aaa"; 
strcmp(chu1, chu2); //kết quả trả về - 1 
strcmp(chu1, chu3); //kết quả trả về 0 
strcmp(chu2, chu3); //kết quả trả về 1

ví dụ minh họa đây:
/*
Nhap danh sach ten va sap xep theo thu tu tang dan*/ 

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <string.h>

#define MAXNUM 5

#define MAXLEN 10

int main(void)

{

char ten[MAXNUM][MAXLEN]; //mang chuoi

char *c[MAXNUM]; //mang con tro tro den chuoi

char *ct;

int i, j, n = 0;

//nhap danh sach ten

while (n < MAXNUM)

{

printf("Nhap vao ten nguoi thu %d: ",n + 1);

gets(ten[n]);

c[n++] = ten[n]; //con tro den ten

}

//sap xep danh sach theo thu tu tang dan

for (i = 0; i < n - 1; i ++)

for (j = i + 1; j < n; j ++)

if (strcmp(c[i], c[j]) > 0)

{

ct = c[i];

c[i] = c[j];

c[j] = ct;

}

//In danh sach da sap xep

printf("Danh sach sau khi sap xep:\n");

for (i = 0; i < n; i ++)

printf("Ten nguoi thu %d : %s\n", i + 1, c[i]);

getch();

}

7.Hàm strlwr:

 • Công dụng: chuyển tất cả các kí tự chuỗi về chữ thường

 • Cấu trúc:

char *strlwr(char *s);

8.Hàm strupr :

 • Công dụng: chuyển tất cả các kí tự chuỗi thường về chữ hoa

 • Cấu trúc:

char *strupr(char *s)
 • Ví dụ: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự từ bàn phím. Sau đó sử dụng hàm strupr(); để chuyển đổi chúng thành chuỗi chữ hoa.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
  char Chuoi[255],*s;
  printf("Nhap chuoi: ");
  gets(Chuoi);
  s=strupr(Chuoi) ;
  printf("Chuoi chu hoa:");
  puts(s);
  getch();
  return 0;
}

9.Hàm strrev :

 • Công dụng: đảo ngược chuỗi kí tự

 • Cấu trúc:

  char *strrev(char *s);

10.Hàm strchr:

 • Công dụng: trả về địa chỉ vị trí xuất hiện đầu tiên của kí tự ch trong chữ s và sẽ trả về giá trị
  NULL trong trường hợp không tìm thấy.

 • Cấu trúc:

char *strchr(char *s,char ch);

11.Hàm strrchr:

 • Cấu trúc:

char *strrchr(char *s,char ch);
 • Công dụng: trả về địachỉ vị trí xuất hiện cuối cùng của kí tự ch trong chuỗi s. Nếu không tìm thấy hàm sẽ trả về giá trị NULL

12.Hàm strstr:

 • Công dụng: trả về địa chỉ vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi s1 trong chuỗi s và sẽ trả về giá trị NULL trong trường hợp không tìm thấy.

 • Cấu trúc:

char *strstr(char *s, char *s1);

Ví dụ: Viết chương trình sử dụng hàm strstr() để lấy ra một phần của chuỗi gốc bắt đầu từ chuỗi “hoc”.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
  char Chuoi[255],*s;
  printf("Nhap chuoi: ");
  gets(Chuoi);
  s=strstr(Chuoi,"hoc");
  printf("Chuoi trich ra:");
  puts(s);
  getch();
  return 0;
}

13. Hàm memset

 • Công dụng: Set num byte nhớ từ vị trí được trỏ tới bằng giá trị value

 • Cấu trúc:

  void *memset (void *ptr, int value, size_t num);

14. Hàm memcpy

 • Công dụng: Chép num byte từ vị trí mà source trỏ tới đến vị trí mà destination trỏ tới

 • Cấu trúc:

  void *memcpy (void *destination, const void *source, size_t num);

15. Hàm memcmp

 • Công dụng: So sánh giá trị các vùng nhớ mà ptr1 và ptr2 trỏ tới theo từng byte, sẽ dừng lại khi so sánh đủ num byte. Trả về -1 khi byte đầu tiên mà không trùng nhau của 2 vùng so sánh của ptr1 nhỏ hơn ptr2, trả về 0 khi 2 vùng nhớ bằng nhau, trả về 1 khi byte đầu tiên mà không trùng nhau của 2 vùng so sánh của ptr1 lớn hơn ptr2

 • Cấu trúc:
  c
  int memcmp(const void *ptr1, const void *ptr2, size_t num);

  16.Hàm stricmp:

 • Công dụng : So sánh 2 chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường , hàm trả về tương tự strcmp.
 • Cấu trúc :
  c
  int stricmp (const char * string1, const char * string2);
 • Ví dụ:

  Ví dụ này sử dụng stricmp () để so sánh hai chuỗi.
  #include <stdio.h> 
  #include <string.h> 
  int main (void) 
  { 
    / * So sánh hai chuỗi như là chữ thường * / 
    if (0 == stricmp ( "hello", "Hello")) 
    if (0 == stricmp("hello", "HELLO"))
     printf("The strings are equivalent.\n");
    else
     printf("The strings are not equivalent.\n");
    return 0;
  }

The output:
" The strings are equivalent."

Có gì sai sót mọi người xin đóng góp ý kiến nhá bấm vào cây bút Wiki để sửa nhé :blush:

Tác giả

quanpham

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic