← Trang chủ

[Wiki] Bit fields trong C/C++

Lâu lâu khi đọc code C bạn sẽ thấy cái này. Share ra cho mọi biết chơi về bit fields. Khi nào rảnh Đạt sẽ viết bài hoặc videos về cái này.

Copy từ wiki: http://www.wikiwand.com/en/Bit_field

// bit field box properties
struct box_props
{
   unsigned int opaque    : 1;
   unsigned int fill_color  : 3;
   unsigned int       : 4; // fill to 8 bits
   unsigned int show_border : 1;
   unsigned int border_color : 3;
   unsigned int border_style : 2;
   unsigned int       : 2; // fill to 16 bits
};

Link hướng dẫn
http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_bit_fields.htm

Tác giả

ltd

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic