← Trang chủ

Tổng hợp: đọc file bằng C++ và C

Mình tìm thấy nhiều cách đọc file bằng C++ vào std::string khác nhau, post tạm 1 cách đã, có thời gian post dần thêm.

Cách đầu tiên là đọc file bằng istreambuf_iterator. Ví dụ cụ thể:

File text.txt lưu với nội dung như sau:

nguyen chiem minh vu
01216558383
(EOF)

Và đọc file như vầy:

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {

  ifstream textfile("text.txt");
  string s1; //store a line of file

  for(istreambuf_iterator<char,char_traits<char> > it(textfile.rdbuf());
     *it != '\n'; it++)  {

    s1 += *it; //append at end of string
  }

  cout << s1.data() << endl;

  return 0;
}

Output:
nguyen chiem minh vu

Giả sử các bạn thay cái phần đọc file vào string thành như sau:

for(istreambuf_iterator<char,char_traits<char> > it(textfile.rdbuf());  
   it != istreambuf_iterator<char,char_traits<char> >(); it++)  {

    s1 += *it; //append at end of string
}

Thì output sẽ là:

nguyen chiem minh vu
01216558383

Phần trên là một trong số những cách đọc file trong C++, bữa khác mình post thêm.

Tác giả

nguyenchiemminhvu

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic