← Trang chủ

Sàng nguyên tố và một số ứng dụng

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sàng nguyên tố Sieve of Eratosthenes

ĐPT O(nloglogn)

Tư tưởng: Đánh dấu tất cả các số là bội của số nguyên tố p từ p^2 ->n

code python

def sieve(n):
  ''' sàng nguyên tố [0,n] '''
  
  danh_dau=[True]*(n+1) # giả sự lúc đầu đều có thể là snt
  
  can_n=int(n**0.5)+1 # = floor(sqrt(n))+1
  
  for i in range(2,can_n+1): # i= 2->can_n
    if danh_dau[i]: # i là số nguyên tố
      
      for j in range(i*i,n+1,i): # j=i*i, i*i+i , ...,n
        danh_dau[j]=False ## j khong là số nguyên tố
  
  
  primes=[]
  for i in range(2,n+1): #i= 2->n
    if danh_dau[i]: primes.append(i) #liệt kê lại số nguyên tố vào mảng mới
  return primes

print sieve(100)
"""
#output:
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97]
"""

ứng dụng phân tích ra thừa số ngyên tố:

nếu thay mảng dánh dấu không phải là [True|False] mà là mảng đánh dấu số nguyên tố trước đó

def gen_sieve_table(n):
  
  ''' sàng nguyên tố [0,n] '''
  
  danh_dau=[0]*(n+1) # giả sự lúc đầu đều có thể là snt
  
  can_n=int(n**0.5)+1 # = ceil(sqrt(n))+1
  
  for i in range(2,can_n+1): # i= 2->can_n
    if danh_dau[i]==0: # i là số nguyên tố -> giá trị =0 [không có ước nguyên tố nhỏ hơn #1]
      
      for j in range(i*i,n+1,i): # j=i*i, i*i+i , ...,n
        danh_dau[j]=i ## j khong là số nguyên tố
  
  
  return danh_dau
  

def factor(n,sieve_table):
  if sieve_table[n]==0: ## là số nguyên tố trả lại ước là chính nó
    return [n] 
  else:
    d=sieve_table[n] ## chứa 1 ước nguyên tố nhỏ nhất là d
    return [d] + factor(n//d,sieve_table)

sieve_table=gen_sieve_table(100000)

print factor(12345,sieve_table)

output:
[5, 3, 823]

C code

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define maxn 1000000

int a[maxn+1];
int primes[maxn],primes_len;
void sieve(){
  int i,j;
  memset(a,sizeof(int)*(maxn+1),0);
  for(i=2;i*i<=maxn;++i){
    if(a[i]) continue; //i la hop so
    for(j=i*i; j<=maxn;j+=i){ // cac so la boi cua i tu i*i ->n
      a[j]=i; // cai nay luu lai so nguyen to nho nhat ma j chia het cho i
    }
  }
  /// liet ke lai so nguyen to
  
  primes[0]=2;
  primes_len=1;
  for(i=3;i<=maxn;i+=2){
    if(a[i]) continue;
    primes[primes_len]=i;
    primes_len++;
  }
  
}

int ft[50],fn;

void recrusive_factor(int n){
  if(!a[n]){
    ft[fn]=n;
    fn++;
  }else{
    recrusive_factor(n/a[n]);
    ft[fn]=a[n];
    ++fn;
    
  }
}

void factor(int n){
  fn=0;
  recrusive_factor(n);
}

int main() {
  
  sieve();
  
  printf("so luong so nguyen to <= (%d) = %d\n",maxn,primes_len);
  int n=12345;
  printf("phan tich thua so nguyen to %d=",n);
  factor(n);
  int i;
  
  for(i=0;i<fn-1;++i){
    printf("%d*",ft[i]);
  }
  printf("%d\n",ft[fn-1]);
  return 0;
}

output:
so luong so nguyen to <= (1000000) = 78498
phan tich thua so nguyen to 12345=823*3*5

Tác giả

Gio

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic