← Trang chủ

Có gì mới trong javascript

Đang học lại javascript thấy cái này hay javascript es6

Mình thấy có một số cái mới khá hay nên chia sẻ cùng mọi người smile

Arow function

Sử dụng arrow function cho phép viết 1 hàm gọn lại rất nhiều giống như các ngôn ngữ lập trình hàm:
Ví dụ:

[1,2,3].map(x=>x+1);
// [2,3,4]

var add=(x,y)=>x+y;
add(2,3);
// -> 5

####Default parameters Tham số mặc định của hàm Việc có tham số mặc định giống C++, hay python giúp cho việc viết hàm với các tham số khác nhau dễ dàng hơn. Ví dụ:

function make_complex(real=0,imag=0){
   return {real:real,imag:imag};
}

make_complex(); //-> {real:0,imag:0}
make_complex(1,2); //->{real:1,imag:2}

Generator function

Cái này mình không biết gọi thế nào smiley . Mọi người xem ví dụ sau sẽ hiểu rõ hơn

function * fibo(){
    var a=0,b=1,c;
    while(true){
       c=a+b;
       yield c;
       a=b;
       b=c;
    }
} 

var f=fibo(); // Generator Object {...}
f.next().value; // ->1
f.next().value; //->2
....

Còn nhiều cái hay nữa nhờ mọi người bổ sung smiley

Tác giả

Gio

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic