← Trang chủ

101 Lỗi cơ bản trong Lập Trình C

Tình cờ lụm được trên mạng nên chia sẻ ngay cho mọi người smile

1. ( expected: thiếu ‘(‘ 

2. ) expected: thiếu ‘)’ 

3. , expected: thiếu ‘,’ 

4. : expected after private: thiếu ‘:’ sau private 

5. : expected after protected: thiếu ‘:’ sau protected 

6. : expected after public: thiếu ‘:’ sau public 

7. < expected: thiếu dấu < 

8. { expected:thiếu dấu { 

9. } expected: thiếu dấu } 

10. Array bounds missing ]: thiếu ‘]’ bao dãy 

11. Array must have at least one element: dãy phải có ít nhất một phần tử 

12. Array size too large: kích cỡ dãy quá lớn 

13. Body already defined for this function: nội dung hàm này đã được viết. 

14. Call of nonfunction: tên được gọi không được khai báo như một hàm, do khai 

báo hàm không chính xác hoặc viết sai tên hàm. 

15. Cannot cast from 'type1' to 'type2': không thể ép từ kiểu ‘type1’ đến kiểu 

'type2' 

16. Cannot convert 'type1' to 'type2': không thể chuyển đổi 'type1' thành 'type2' 

17. Cannot modify a const object: không thể thay đổi một đối tượng hằng (const) 

18. Cannot overload 'main': không thể định nghĩa chồng hàm main 

19. Cannot use tiny or huge memory model with Windows: không thể sử dụng mô 

hình bộ nhớ tiny hoặc huge với Windows 

20. Cannot open such file or directory “xxx”: không thể mở file hoặc thư mục xxx 

21. Cannot open “Debug\..” for writting: không thể mở file Debug\.. để ghi (hãy 

đóng CT đã chạy trước đây để có thể chạy lại CT) 

22. Case outside of switch: ‘case’ bên ngoài switch 

23. Case statement missing ‘:’: ‘case’ thiếu dấu ‘:’ 

24. Character constant must be one or two characters long: hằng ký tự chỉ có thể 

là một ký tự (‘a’) hoặc hai ký tự (‘\n’) 

25. Compound statement missing }: thiếu dấu } cho khối lệnh (câu lệnh phức). 

26. Constant expression required: dãy phải được khai báo với kích thước là hằng số 

(thường là do khai báo hằng (#define) không đúng). 

27. Constant variable 'variable' must be initialized: biến có kiểu const phải được 

khởi tạo (vì ta không thể gán giá trị cho biến có kiểu const trong quá trình thi 

hành CT).

28. Could not find a match for argument(s): các đối số không phù hợp (kiểm tra lại 

khai báo hàm và các đối số truyền vào) 

29. Could not find file 'filename': không thể tìm file 'filename' 

30. Declaration does not specify a tag or an identifier: khai báo (kiểu struct hoặc 

kiểu union) không chứa thành phần 

31. Declaration is not allowed here: không cho phép khai báo ở đây 

32. Declaration missing ‘;’: khai báo thiếu dấu ‘;’ 

33. Declaration syntax error: khai báo sai lỗi cú pháp 

34. Declaration terminated incorrectly: kết thúc khai báo không chính xác 

35. Declaration was expected: khai báo được mong muốn ở đây nhưng không tìm 

thấy 

36. Default argument value redeclared: giá trị của tham số mặc định bên trong hàm 

bị thay đổi 

37. Default argument value redeclared for parameter 'parameter': giá trị của 

tham số (đối số) mặc định 'parameter' bên trong hàm bị thay đổi 

38. Default expression may not use local variables: một biểu thức tham số (đối số) 

mặc định bên trong hàm không được phép sử dụng tham số khác 

39. Default outside of switch: default bên ngoài switch 

40. Default value missing: tham số theo sau một tham số mặc định phải có giá trị 

mặc định 

41. Default value missing following parameter 'parameter': thiếu giá trị mặc định 

cho tham số 'parameter' (vì nó theo sau một tham số mặc định nên phải có giá 

trị mặc định) 

42. Define directive needs an identifier: khai báo define cần có một tên 

43. Delete array size missing ]: thiếu ‘]’ khi hủy một dãy 

44. Division by zero: chia cho 0 

45. do statement must have while: do phải có while 

46. do-while statement missing (: do-while thiếu dấu ‘(’ 

47. do-while statement missing ): do-while thiếu dấu ‘)’ 

48. do-while statement missing ;: do-while thiếu dấu ‘;’ 

49. Duplicate case: mỗi case trong switch phải có giá trị đi kèm 

50. Enum syntax error: khai báo kiểu enum sai cú pháp 

51. Expression expected: một biểu thức được mong muốn ở đây nhưng ký hiệu hiện 

thời không thể bắt đầu cho một biểu thức 

52. Expression of scalar type expected: mong muốn biểu thức có kiểu vô hướng. 

Các toán tử !, ++, và – yêu cầu một biểu thức có kiểu vô hướng (char, short, int, 

long, enum, float, double, long double, pointer) 

53. Expression syntax: cú pháp biểu thức 

54. File name too long: tên file qúa dài 

55. For statement missing ‘(‘: câu lệnh for thiếu ‘(’ 

56. For statement missing ): câu lệnh for thiếu ‘)’ 

57. For statement missing ;: câu lệnh for thiếu ‘)’ 

58. 'function' cannot return a value: hàm không thể trả về giá trị (nó là hàm void) 

59. 'function' must be declared with no parameters: hàm phải được khai báo với 

không tham số 

60. 'function' must be declared with one parameter: hàm phải được khai báo với 

một tham số Thực hành nhập môn lập trình

61. 'function' must be declared with two paraameters: hàm phải được khai báo với 

một tham số 

62. 'function1' cannot be distinguished from 'function2': không thể phân biệt 

'function1' với 'function2' 

63. Function 'function' should have a prototype: hàm 'function' nên có tiêu đề. 

64. Function call missing ): thiếu dấu ‘)’ khi gọi hàm. 

65. Function should return a value: chưa trả về giá trị cho hàm 

66. 'identifier' cannot start a parameter declaration: 'identifier' không thể bắt đầu 

cho khai báo một tham số 

67. 'identifier' is not a member of struct: 'identifier' không phải là thành phần của 

struct 

68. 'identifier' is not a non-static member and can't be initialized here: 'identifier'  'không phải là một biến tĩnh và không thể được khởi tạo ở đây 

69. 'identifier' is not a parameter: 'identifier' không phải là một tham số 

70. Identifier expected: mong muốn một định danh 

71. If statement missing (: câu lệnh if thiếu ‘(‘ 

72. If statement missing ): câu lệnh if thiếu ‘)‘ 

73. Illegal character 'character' (0x'value'): hằng ký tự sai 

74. Illegal structure operation: toán tử trên struct không đúng (chỉ có thể là: ‘.’, &, 

=) 

75. Illegal use of floating point: toán tử trên số thực chấm động không đúng (chỉ có 

thể là: SHL, SHR, AND, OR, XOR, NOT, ? :, *, …) 

76. Improper use of typedef 'identifier': kiểm tra khai báo 'identifier' ở dòng typedef 

77. Incorrect number format: định dạng số không đúng 

78. Incorrect use of default: sau default không có dấu ‘:’ 

79. Invalid use of dot: sử dụng dấu ‘.’ không đúng, ví dụ: 

struct foo { 

int x; 

int y; 

}p = {0,0}; int main (…) 

{ 

p.x++; /* Đúng */ 

p. y++; /* Sai: Invalid use of dot */ 

return 0; 

} 

80. Lvalue required: thành phần bên trái của lệnh gán phải là biến 

81. main must have a return type of int: hàm main phải return về kiểu int 

82. Misplaced break: break không nằm trong switch hoặc một vòng lặp 

83. Misplaced continue: continue không nằm trong một vòng lặp 

84. Misplaced else: else không có if 

85. Missing xxx before yyy: thiếu xxx trước yyy 

86. Missing function header (old-style): sai tiêu đề ở phần định nghĩa hàm (có thể 

thừa dấu ; sau tiêu đề) 

87. Multiple declaration for 'identifier': trùng khai báo cho 'identifier' 

88. Need an identifer to declare: cần một định danh cho khai báo 

89. No : following the ?: không có : sau ? trong cấu trúc tam phân (… ? … : … ) 

90. Not an allowed type: không cho phép kiểu này (chẳng hạn, không thể trả về dữ 

liệu kiểu mảng tĩnh cho hàm) 

91. Numeric constant too large: hằng số quá lớn 

92. new line in constant: thiếu dấu ” 

93. operator [] missing ]: toán tử [] thiếu ] 

94. sizeof may not be applied to a function: toán tử sizeof không thể áp dụng cho 

hàm 

95. Size of 'identifier' is unknown or zero: kích thước của 'identifier' không biết 

hoặc là 0 

96. Size of the type is unknown or zero: kích thước của kiểu không biết hoặc là 0 

97. Statement missing ‘;’: thiếu dấu ‘;’ 

98. Structure size too large: kích thước của struct quá lớn 

99. Switch selection expression must be of integral type: biểu thức chọn của switch 

phải là kiểu nguyên 

100. unexpected end of file: thiếu } 

101. xxx undeclared identifier: thiếu khai báo xxx

Tác giả

hoangtrung1999

Đăng vào

Bài viết gốc

Thông tin

Proudly published with Statinamic